Szkolenie on-line 15.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane przez MSRM.

 

Temat: "Operat szacunkowy jako dowód w sprawie"

 

Termin: 15 czerwca 2023 r. (czwartek)

godz. 10.00 – 15.00 (w tym przerwy)

 

Prowadzący: mgr inż. Zenon Marczuk

 

Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe prelegenta:

 

·         rzeczoznawca majątkowy

·         geodeta uprawniony

·         pośrednik w obrocie nieruchomościami

·         Z - ca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;

·         Członek Komisji Arbitrażowej  PFSRM;

·         Członek Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Kolegium Arbitrażowego tej Komisji, wieloletni Przewodniczący KO ŚSRM;

·         Wykładowca na studiach podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych –m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej;

·         Prowadzone szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych: – m.in. Katowice, Kraków, Wrocław, Kielce, Rzeszów, Opole, Płock.

Publikacje: CH BECK, Rzeczoznawca Majątkowy, Geodeta, Przegląd Geodezyjny

Doświadczenie zawodowe:

·         kilkanaście lat działalności zawodowej (m.in. wycena nieruchomości, usługi geodezyjne i kartograficzne)

·         kilkanaście lat pracy w administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego

  

Forma szkolenia: on-line.

 

Liczba godzin wykładowych:   4 (2 pkt)

Liczba godzin warsztatowych: 2 (1 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi dla formy on-line i stacjonarnej:

 

- dla członków Stowarzyszenia - 140,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM  oraz członków posiadających zaległości składkowe - 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych - 300,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób sfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 12.06.2023 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Studium przypadku w związku z opłatą adiacencką z tytułu podziału nieruchomości

2.    Zakres oceny mocy dowodowej operatu przez organ administracji – zarys problemu

3.    Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego – tryb i forma tej czynności w sytuacji rozbieżności przepisów ustawowych i wykonawczych w tym zakresie

4.    Propozycje kierunkowych zmian w ocenie operatów szacunkowych w trybie art. 157 ugn – dyskusja na bazie opracowania PFSRM „Dobre praktyki w zakresie oceny prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych”

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA-pdf

 

Informacja szkolenie-pdf

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X