Praktyki

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych prowadzi praktyki zawodowe umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego oraz uzyskanie statusu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Nabór do 9 edycji praktyk zawodowych ogłoszony zostanie na przełomie września i października 2024 r.

 

Osoby zainteresowane proszone będą wówczas o przesłanie skanu karty zgłoszenia na adres: msrm@msrm.org.pl najpóźniej do 08 listopada 2024 r.

(uwaga! Wysłanie karty zgłoszenia nie jest zobowiązujące, ostateczne umowy zawierane będą po spotkaniu organizacyjnym, o którym osoby które przesłały kartę zgłoszenia zostaną powiadomione mailowo).

 

 Praktyki prowadzone są przez zespół doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, wieloletnich praktyków wyceny nieruchomości, zrzeszonych w MSRM.

 

UWAGA!!! W ramach opłaty prowadzony jest cykl wykładów obejmujący omówienie tematyki ośmiu operatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości § 4.2. [Dz.U.2018.586 ze zmianami]. Każdemu Praktykantowi zostanie przydzielony opiekun praktyki - rzeczoznawca majątkowy, pod opieką którego będzie realizowana część praktyczna umożliwiająca poznanie praktycznych aspektów zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

W trakcie trwania praktyki zawodowej, wszyscy Praktykanci będą mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez MSRM ze zniżką właściwą dla członków Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach adresowanych dla członków Stowarzyszenia. Zapewniamy możliwość korzystania z biblioteki dostępnej w godzinach pracy sekretariatu Stowarzyszenia.

 

Wymagania od Kandydatów:

 

- ukończone Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych podczas których zrealizowano program zgodny z minimum programowym studiów podyplomowych – w tym przypadku wymagane jest zaświadczenie uczelni),

- posiadanie wiedzy teoretycznej zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

 

 

Serdecznie zapraszamy kandydatów!

   

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada 2019 r. rozporządzenie Ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości - szczegóły w aktualnościach wraz z odwołaniem do tekstu rozporządzenia.

 

  

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) z siedzibą w Krakowie działa w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) z siedzibą w Warszawie, dlatego też dokumentacja dotycząca praktyk powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie PFSRM: https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/15-praktyki-zawodowe.

 

Przed wizytą w Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) dobrze jest zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na cytowanej powyżej stronie oraz z kilkoma dodatkowymi uwagami zamieszczonymi na naszej stronie (poniżej).

 

Dyżur pełnomocnika odbywa się w każdą środę od godz. 11.00 do godz. 16.30. Prosimy wszytkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny w godzinach pracy sekretariatu i potwierdzenie terminu wizyty.

 

 

Pełnomocnik ds. praktyk MSRM                                            

 

 

A. KOMPLET DOKUMENTÓW DLA KANDYDATA NA PRAKTYKI ZAWODOWE 

 1. wniosek druk nr 1
 2. oświadczenie oświadczenie kandydat
 3. zgoda RODO dla PFSRM zgoda RODO kandydat
 4. klauzula A i zgoda RODO dla MSRM zgoda RODO MSRM kandydat
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie Dziennika Praktyk
 6. oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, potwierdzony oryginałem zaświadczenia z uczelni
 7. zgoda prowadzącego praktykę zgoda uprawniony
 8. oświadczenie prowadzącego praktykę oświadczenie uprawniony

 

 B. KOMPLET DOKUMENTÓW DLA PROWADZĄCEGO PRAKTYKI ZAWODOWE 

 1. umowa w 2 egzemplarzach z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 umowa
 2. wyciąg z CIDG lub KRS
 3. świadectwo nadania uprawnień zawodowych
 4. druk nr 2 druk nr 2
 5. druk nr 3 druk nr 3
 6. zgoda RODO zgoda RODO uprawniony
 7. oświadczenie prowadzącego praktykę oświadczenie uprawniony

 

Istotne definicje wg znowelizowanego Rozporządzenia:

 

DZIENNIK PRAKTYK - dokument wydawany przez MSRM na wniosek KANDYDATA, którego forma jest zgodna z załącznikiem nr 1 Rozp. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16.10.2019 r., wypełniany przez kandydata zgodnie zasadami omówionymi w rozporządzeniu i podpisany przez organizatora, prowadzącego i osobę(y) uprawnioną(e).


HARMONOGRAM - od 2008 roku dokument obowiązkowy dla stron (kandydat - os. uprawniona) wymagany przy składaniu dokumentów do egzaminu, zgodnie z poprzednią i obecną wersją rozporządzenia- "Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyk".

 

KANDYDAT (praktykant) - osoba, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (...)

 

OSOBA UPRAWNIONA (opiekun praktyki) - osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, króra wykonuje działalność zawodową, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową, inaczej Rzeczoznawca Majątkowy (RM) bezpośrednio kontrolujący wykonywane przez kandydata projekty operatów szacunkowych.

 

PROWADZĄCY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ - rzeczoznawca majątkowy, o którym mowa w § 6 ust.1, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych oraz uczelnia - wpisane na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej.

 

ORGANIZATOR PRAKTYKI ZAWODOWEJ -związki stowarzyszeń majątkowych, w których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, oraz izby gospodarcze, w których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7. pkt. 1 ustawy.

 

 

Wydanie dziennika praktyk

Aby otrzymać dziennik praktyk należy:

1. wypełnić dokumenty opisane w pkt. A.

2. dostarczyć dokumenty wskazujące na uprawnienie do odbycia praktyki zawodowej (dyplom ukończenia studiów kierunkowych, bądź dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wyższego wykształcenia - należy przedłożyć oryginał do wglądu).

3. wnieść opłaty i dostarczyć kopie obu poniższych dowodów wpłat:

 

 - 214,66 zł tytułem "wydania dziennika praktyk – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ul. Nowogrodzka 50, 00-695, Warszawa, numer konta 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 przed przelewem dobrze jest sprawdzić jego poprawność na stronie https://pfsrm.pl/ (zgodnie z § 8 Rozporządzenia opłata ta 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS),

 

- 400,00 zł tytułem "Praktyki-opłata za usługi edukacyjne – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" - Konto Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ze strony http://www.msrm.org.pl/ nr konta: PKO BP I o/Kraków 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958

 

BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE PODANYCH TYTUŁÓW WPŁAT (przy innych tytułach wpłat jesteśmy zmuszeni dokonać zwrotu i będziemy oczekiwać na poprawny przelew)

 

Jeżeli dotychczas nie został zarejestrowany opiekun praktyki dodatkowo należy poprosić opiekuna o:

1. wypełnienie dokumentów opisanych w pkt. B.

2. dostarczenie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyceny dla prowadzącego np. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

3. dostarczenie uprawnień zawodowych osoby/osób uprawnionej/ych (do wglądu)

 

Prowadzenie dziennika praktyk

Zgodnie z § 10 Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku (daty te muszą obejmować minimum 6 miesięcy). Wpisy o których mowa dotyczą czynności przy wykonywaniu operatów, a więc nie dotyczą jego wydania, czy też podpisania zamknięcia przez opiekuna (ostatnia strona).

W ramach praktyki należy wykonać projekty operatów szacunkowych, w których określona zostanie wartość co najmniej sześciu rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:

 

a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;

 

Dokonując wyboru projektów operatów szacunkowych spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2, należy uwzględnić konieczność zastosowania wszystkich podejść, o których mowa w art. 153 ustawy.

 

Wpisy w dzienniku praktyk proszę dokonywać w czytelny sposób (staranny bez poprawek).

Polecam Państwu dokonanie kserokopii dziennika praktyk, systematyczne wypełnianie dokumentu w wersji "roboczej" oraz dostarczanie opiekunowi praktyk projektów operatów szacunkowych wraz z roboczą wersją dziennika praktyk.

 

Zakończenie praktyki

Po zakończeniu praktyki zawodowej, prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu (czyli harmonogramu), a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Na stronie 10 oprócz podpisu i pieczęci osoby prowadzącej (firma) proszę również o złożenie podpisu i pieczątki osoby uprawnionej (rzeczoznawca majątkowy).

Po zakończonej praktyce, kandydat zgłasza się do pełnomocnika z wypełnionym i podpisanym dziennikiem praktyk (uwaga na podpisy osoby uprawnionej i prowadzącego na ostatniej stronie), sześcioma projektami operatów szacunkowych, podpisanymi przez siebie i osobę/osoby uprawnioną/e (na pierwszej stronie operatu) oraz harmonogramem będacym załącznikiem do dziennika praktyk zawodowych.

Poniżej zamieszczono przykladowy wzór harmonogramu - załącznika do dziennika praktyk zawodowych, który mozna wykorzystać.

 

Przykładowy wzór harmonogramu - wersja edytowalna

 

 

STARE PRAKTYKI– do marca 2014

Jeżeli nie dokonałeś/aś żadnego wpisu w „starym dzienniku” przed dniem wejścia w życie obecnego rozporządzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zmianami) tj. do 18 marca 2014 możesz starać się o zmianę swego statusu na „nową praktykę – 6-cio miesięczną” zgłaszając zamknięcie praktyki w starej bazie i zarejestrowanie w nowej. Taka forma „skrócenia” praktyki MUSI być zarejestrowana w PFSRM. W przeciwnym razie do zamknięcia praktyki należy dostarczyć 15 operatów po upływie minimum 12 miesięcy (wg odnotowanych w dzienniku dat).

 

 

Pliki do pobrania

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X