Praktyki

Informujemy, że Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych prowadzi praktyki zawodowe - aktualnie trwa 3 edycja.

We wrześniu 2019 r. odbędzie się nabór do kolejnej edycji praktyk - zapraszamy wszystkich chętnych.

Informacje o potrzebnych dokumentach poniżej. O szczegóły proszę pytać w sekretariacie Stowarzyszenia.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) z siedzibą w Krakowie działa w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) z siedzibą w Warszawie, dlatego też dokumentacja dotycząca praktyk powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie PFSRM https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/15-praktyki-zawodowe.

 

Przed wizytą w Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) dobrze jest zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na cytowanej powyżej stronie oraz z kilkoma dodatkowymi uwagami zamieszczonymi na naszej (poniżej).

 

Dyżury Pełnomocnika MSRM odbywają się w każdą środę w godzinach 15.30 - 16.30 (z możliwością przedłużenia do 17-tej w razie potrzeby po uprzednim zasygnalizowaniu) w siedzibie Stowarzyszenia Kraków, ul. Królewska 1

 

Pełnomocnik ds. praktyk MSRM                                            

 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW DLA KANDYDATA NA PRAKTYKI ZAWODOWE 

 1. wniosek druk nr 1
 2. oświadczenie oświadczenie
 3. zgoda RODO zgoda RODO praktykant
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie Dziennika Praktyk
 5. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni
 6. zgoda prowadzącego praktykę zgoda

 

 KOMPLET DOKUMENTÓW DLA PROWADZĄCEGO PRAKTYKI ZAWODOWE 

 1. umowa w 2 egzemplarzach z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 umowa
 2. wyciąg z CIDG lub KRS
 3. świadectwo nadania uprawnień zawodowych
 4. druk nr 2 druk nr 2
 5. druk nr 3 druk nr 3
 6. zgoda RODO zgoda RODO

 

Istotne definicje wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

DZIENNIK PRAKTYK - dokument wydawany przez MSRM na wniosek KANDYDATA, którego forma jest zgodna z załącznikiem nr 1 Rozp. MIiR z dnia 11.03.2014, wypełniany przez kandydata zgodnie zasadami omówionymi w rozporządzeniu i podpisany przez organizatora, prowadzącego i osobę(y) uprawnioną(e).


HARMONOGRAM - od 2008 roku dokument obowiązkowy dla stron (kandydat - os. uprawniona) wymagany przy składaniu dokumentów do egzaminu, zgodnie z poprzednią i obecną wersją rozporządzenia- "Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyk".

 

KANDYDAT (praktykant) - osoba, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (...)

 

OSOBA UPRAWNIONA (opiekun praktyki) - osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości minimum 3 lata, inaczej Rzeczoznawca Majątkowy (RM) bezpośrednio kontrolujący u prowadzącego wykonywane operaty.

 

PROWADZĄCY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ - rzeczoznawca majątkowy, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości oraz uczelnie - wpisane na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej. Prowadzący może skupiać kilku RM czyli osób uprawnionych do prowadzenia praktyki; ogólnie ujmując jest to zazwyczaj firma.

 

ORGANIZATOR PRAKTYKI ZAWODOWEJ - związki stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (RM) oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości np. nasze Stowarzyszenie MSRM działające w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM).

 

Wydanie dziennika praktyk

Aby otrzymać dziennik praktyk należy:

1. wypełnić dokumenty opisane w pkt. A.

2. dostarczyć dokumenty wskazujące na uprawnienie do odbycia praktyki zawodowej (dyplom ukończenia studiów kierunkowych, bądź dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wyższego wykształcenia - należy przedłożyć oryginał do wglądu).

3. wnieść opłaty i dostarczyć kopie obu poniższych dowodów wpłat. :

- od 1 marca 2019 roku kwota 137,60 zł tytułem "wydania dziennika praktyk – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ul. Nowogrodzka 50, 00-695, Warszawa, numer konta 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 przed przelewem dobrze jest sprawdzić jego poprawność na stronie http://www.pfva.com.pl (zgodnie z § 8 Rozporządzenia opłata ta 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowejw roku 2017, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 09.02.2018 r.),

- 320 zł tytułem "opłata za usługi edukacyjne – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" - Konto Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ze strony http://www.msrm.org.pl/ nr konta: PKO BP I o/Kraków 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958

BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE PODANYCH TYTUŁÓW WPŁAT (przy innych tytułach wpłat jesteśmy zmuszeni dokonać zwrotu i będziemy oczekiwać na poprawny przelew)

Jeżeli dotychczas nie został zarejestrowany opiekun praktyki dodatkowo należy poprosić opiekuna o:

1. wypełnienie dokumentów opisanych w pkt. B.

2. dostarczenie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyceny dla prowadzącego np. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

3. dostarczenie uprawnień zawodowych osoby/osób uprawnionej/ych (do wglądu)

 

Prowadzenie dziennika praktyk

Zgodnie z § 10 Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku (daty te muszą obejmować minimum 6 miesięcy). Wpisy o których mowa dotyczą czynności przy wykonywaniu operatów, a więc nie dotyczą jego wydania, czy też podpisania zamknięcia przez opiekuna (ostatnia strona).

W ramach praktyki należy wykonać projekty operatów szacunkowych, w których określona zostanie wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

a) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

f) nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Wpisy w dzienniku praktyk proszę dokonywać w kolejności wymienionej w rozporządzeniu w czytelny sposób (staranny bez skreśleń). Polecam Państwu skserowanie dziennika praktyk i systematyczne wypełnianie na brudno, a następnie staranne przepisanie.

 

Zakończenie praktyki

Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu (czyli harmonogramu), a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Na stronie 10 oprócz podpisu i pieczęci osoby prowadzącej (firma) proszę również złożenie podpisu i pieczątki osoby uprawnionej (rzeczoznawca majątkowy).

Po zakończonej praktyce, kandydat zgłasza się do pełnomocnika z wypełnionym i podpisanym dziennikiem praktyk (uwaga na podpisy osoby uprawnionej i prowadzącego na ostatniej stronie) oraz z 6-oma operatami szacunkowymi, podpisanymi przez siebie i osobę/osoby uprawnione (na pierwszej stronie operatu).

Osoby, które składały zaświadczenia o ukończeniu studiów, a w trakcie praktyki nie uzupełniły dyplomu, proszę aby pamiętały o przedstawieniu oryginału dyplomu.

 

STARE PRAKTYKI– do marca 2014

Jeżeli nie dokonałeś/aś żadnego wpisu w „starym dzienniku” przed dniem wejścia w życie obecnego rozporządzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 328) tj. do 18 marca 2014 możesz starać się o zmianę swego statusu na „nową praktykę – 6-cio miesięczną” zgłaszając zamknięcie praktyki w starej bazie i zarejestrowanie w nowej. Taka forma „skrócenia” praktyki MUSI być zarejestrowana w PFSRM. W przeciwnym razie do zamknięcia praktyki należy dostarczyć 15 operatów po upływie minimum 12 miesięcy (wg odnotowanych w dzienniku dat).

 

 

Pliki do pobrania

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X