Praktyki

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych prowadzi praktyki zawodowe umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego oraz uzyskanie statusu rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

 Praktyki prowadzone są przez zespół doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, wieloletnich praktyków wyceny nieruchomości, zrzeszonych w MSRM.

 

UWAGA!!! W ramach opłaty prowadzony jest cykl wykładów obejmujący omówienie tematyki ośmiu operatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości § 4.2. [Dz.U.2018.586 ze zmianami]. Każdemu Praktykantowi zostanie przydzielony opiekun praktyki - rzeczoznawca majątkowy, pod opieką którego będzie realizowana część praktyczna umożliwiająca poznanie praktycznych aspektów zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

W trakcie trwania praktyki zawodowej, wszyscy Praktykanci będą mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez MSRM ze zniżką właściwą dla członków Stowarzyszenia, a także uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach adresowanych dla członków Stowarzyszenia. Zapewniamy możliwość korzystania z biblioteki dostępnej w godzinach pracy sekretariatu Stowarzyszenia.

 

Wymagania od Kandydatów:

 

- ukończone Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych podczas których zrealizowano program zgodny z minimum programowym studiów podyplomowych – w tym przypadku wymagane jest zaświadczenie uczelni),

- posiadanie wiedzy teoretycznej zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy kandydatów!

   

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada 2019 r. rozporządzenie Ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości - szczegóły w aktualnościach wraz z odwołaniem do tekstu rozporządzenia.

 

  

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) z siedzibą w Krakowie działa w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) z siedzibą w Warszawie, dlatego też dokumentacja dotycząca praktyk powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie PFSRM: https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/15-praktyki-zawodowe.

 

Przed wizytą w Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) dobrze jest zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na cytowanej powyżej stronie oraz z kilkoma dodatkowymi uwagami zamieszczonymi na naszej stronie (poniżej).

 

Dyżur pełnomocnika odbywa się w każdą środę od godz. 11.00 do godz. 16.30. Prosimy wszytkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny w godzinach pracy sekretariatu i potwierdzenie terminu wizyty.

 

 

Pełnomocnik ds. praktyk MSRM                                            

 

 

A. KOMPLET DOKUMENTÓW DLA KANDYDATA NA PRAKTYKI ZAWODOWE 

 1. wniosek druk nr 1
 2. oświadczenie oświadczenie kandydat
 3. zgoda RODO dla PFSRM zgoda RODO kandydat
 4. klauzula A i zgoda RODO dla MSRM zgoda RODO MSRM kandydat
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie Dziennika Praktyk
 6. oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, potwierdzony oryginałem zaświadczenia z uczelni
 7. zgoda prowadzącego praktykę zgoda uprawniony
 8. oświadczenie prowadzącego praktykę oświadczenie uprawniony

 

 B. KOMPLET DOKUMENTÓW DLA PROWADZĄCEGO PRAKTYKI ZAWODOWE 

 1. umowa w 2 egzemplarzach z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 umowa
 2. wyciąg z CIDG lub KRS
 3. świadectwo nadania uprawnień zawodowych
 4. druk nr 2 druk nr 2
 5. druk nr 3 druk nr 3
 6. zgoda RODO zgoda RODO uprawniony
 7. oświadczenie prowadzącego praktykę oświadczenie uprawniony

 

Istotne definicje wg znowelizowanego Rozporządzenia:

 

DZIENNIK PRAKTYK - dokument wydawany przez MSRM na wniosek KANDYDATA, którego forma jest zgodna z załącznikiem nr 1 Rozp. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16.10.2019 r., wypełniany przez kandydata zgodnie zasadami omówionymi w rozporządzeniu i podpisany przez organizatora, prowadzącego i osobę(y) uprawnioną(e).


HARMONOGRAM - od 2008 roku dokument obowiązkowy dla stron (kandydat - os. uprawniona) wymagany przy składaniu dokumentów do egzaminu, zgodnie z poprzednią i obecną wersją rozporządzenia- "Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyk".

 

KANDYDAT (praktykant) - osoba, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (...)

 

OSOBA UPRAWNIONA (opiekun praktyki) - osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, króra wykonuje działalność zawodową, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową, inaczej Rzeczoznawca Majątkowy (RM) bezpośrednio kontrolujący wykonywane przez kandydata projekty operatów szacunkowych.

 

PROWADZĄCY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ - rzeczoznawca majątkowy, o którym mowa w § 6 ust.1, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych oraz uczelnia - wpisane na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej.

 

ORGANIZATOR PRAKTYKI ZAWODOWEJ -związki stowarzyszeń majątkowych, w których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, oraz izby gospodarcze, w których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7. pkt. 1 ustawy.

 

 

Wydanie dziennika praktyk

Aby otrzymać dziennik praktyk należy:

1. wypełnić dokumenty opisane w pkt. A.

2. dostarczyć dokumenty wskazujące na uprawnienie do odbycia praktyki zawodowej (dyplom ukończenia studiów kierunkowych, bądź dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wyższego wykształcenia - należy przedłożyć oryginał do wglądu).

3. wnieść opłaty i dostarczyć kopie obu poniższych dowodów wpłat:

 

- 190,38 zł tytułem "wydania dziennika praktyk – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ul. Nowogrodzka 50, 00-695, Warszawa, numer konta 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 przed przelewem dobrze jest sprawdzić jego poprawność na stronie https://pfsrm.pl/ (zgodnie z § 8 Rozporządzenia opłata ta 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS),

- 320,00 zł tytułem "Praktyki-opłata za usługi edukacyjne – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" - Konto Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ze strony http://www.msrm.org.pl/ nr konta: PKO BP I o/Kraków 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958

 

BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE PODANYCH TYTUŁÓW WPŁAT (przy innych tytułach wpłat jesteśmy zmuszeni dokonać zwrotu i będziemy oczekiwać na poprawny przelew)

 

Jeżeli dotychczas nie został zarejestrowany opiekun praktyki dodatkowo należy poprosić opiekuna o:

1. wypełnienie dokumentów opisanych w pkt. B.

2. dostarczenie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyceny dla prowadzącego np. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

3. dostarczenie uprawnień zawodowych osoby/osób uprawnionej/ych (do wglądu)

 

Prowadzenie dziennika praktyk

Zgodnie z § 10 Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku (daty te muszą obejmować minimum 6 miesięcy). Wpisy o których mowa dotyczą czynności przy wykonywaniu operatów, a więc nie dotyczą jego wydania, czy też podpisania zamknięcia przez opiekuna (ostatnia strona).

W ramach praktyki należy wykonać projekty operatów szacunkowych, w których określona zostanie wartość co najmniej sześciu rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:

 

a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;

 

Dokonując wyboru projektów operatów szacunkowych spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2, należy uwzględnić konieczność zastosowania wszystkich podejść, o których mowa w art. 153 ustawy.

 

Wpisy w dzienniku praktyk proszę dokonywać w czytelny sposób (staranny bez skreśleń).

Polecam Państwu dokonanie kserokopii dziennika praktyk i systematyczne wypełnianie na brudno, a następnie staranne przepisanie.

 

Zakończenie praktyki

Po zakończeniu praktyki zawodowej, prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu (czyli harmonogramu), a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Na stronie 10 oprócz podpisu i pieczęci osoby prowadzącej (firma) proszę również o złożenie podpisu i pieczątki osoby uprawnionej (rzeczoznawca majątkowy).

Po zakończonej praktyce, kandydat zgłasza się do pełnomocnika z wypełnionym i podpisanym dziennikiem praktyk (uwaga na podpisy osoby uprawnionej i prowadzącego na ostatniej stronie), sześcioma operatami szacunkowymi, podpisanymi przez siebie i osobę/osoby uprawnioną/e (na pierwszej stronie operatu) oraz harmonogramem będacym załącznikiem do dziennika praktyk zawodowych.

Poniżej zamieszczono przykladowy wzór harmonogramu- załącznika do dziennika praktyk zawodowych, który mozna wykorzystać.

 

Przykładowy wzór harmonogramu - wersja edytowalna

 

 

STARE PRAKTYKI– do marca 2014

Jeżeli nie dokonałeś/aś żadnego wpisu w „starym dzienniku” przed dniem wejścia w życie obecnego rozporządzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zmianami) tj. do 18 marca 2014 możesz starać się o zmianę swego statusu na „nową praktykę – 6-cio miesięczną” zgłaszając zamknięcie praktyki w starej bazie i zarejestrowanie w nowej. Taka forma „skrócenia” praktyki MUSI być zarejestrowana w PFSRM. W przeciwnym razie do zamknięcia praktyki należy dostarczyć 15 operatów po upływie minimum 12 miesięcy (wg odnotowanych w dzienniku dat).

 

 

Pliki do pobrania

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X