Statut MSRM

 

 

 

S T A T U T

 MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

z siedzibą w Krakowie
tekst jednolity
 Kraków, dnia 23 września 2020 r.

 

 

 

Rozdział I.  Nazwa, teren działania i siedziba stowarzyszenia

Rozdział II.  Cele i formy działania
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV.  Ustrój i władze Stowarzyszenia

Rozdział V.  Terenowe jednostki organizacyjne

Rozdział VI.  Majątek Stowarzyszenia

Rozdział VII.  Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba stowarzyszenia

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych" zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 

§ 3.

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy – prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnym profilu działania.

 

§ 6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 7.

1.   Stowarzyszenie opiera swą działalność na nieodpłatnej pracy swych członków.

2.   Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, a także zawierać umowy cywilnoprawne w celu prowadzenia określonych spraw i zapewnienia sprawnej działalności statutowej.

3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

§ 8.

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie" i innych pieczęci wg wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział II

Cele i formy działania
 

§ 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest integrowanie środowisk rzeczoznawców majątkowych, podnoszenie wiedzy zawodowej, czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

 

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

a.  inicjowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod pracy i techniki w obsłudze rynku nieruchomości,
b.  inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości,
c.  organizowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, konferencji, seminariów i warsztatów,
d.  propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia,
e.  opiniowanie spornych opracowań dotyczących nieruchomości,
f.   udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy  zawodowej,
g.  inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia,
h.  prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia,
j.   Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej może prowadzić praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,

k.  Stowarzyszenie w ramach struktury organizacyjnej wyznacza koordynatorów i opiekunów praktyk zawodowych, a także pełnomocników Stowarzyszenia d/s ustawicznego kształcenia,
l.   Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej w zakresie celów statutowych stowarzyszenia.
 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a.   członków założycieli,

b.   członków zwyczajnych,

c.   członków honorowych,

d.   członków wspierających,

e.   kandydatów.

 

§ 12.

Członkiem założycielem jest osoba, która posiadając odpowiednie uprawnienia lub wiedzę w zakresie szacowania nieruchomości w dniu zebrania założycielskiego zadeklarowała chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i fakt ten potwierdziła swoim podpisem na liście członków założycieli.

 

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający uprawnienia zawodowe uzyskane w trybie odpowiednich przepisów prawa.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na pisemny wniosek kandydata.

3. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany może w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

 

§ 14.

Członek założyciel i członek zwyczajny posiada:

a.   czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,

b.   prawo korzystania z urządzeń, wydawnictw, poradnictwa i fachowych szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie,
c.   prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów.
 

§ 15.

1. Członek założyciel i członek zwyczajny mają obowiązek:

a.   przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia,

b.   przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM,

c.   uczestniczenia w systematycznym doskonaleniu swojej wiedzy w ramach obligatoryjnego systemu kształcenia wymaganego przepisami prawa,

d.   poddania się procedurze postępowania prowadzonego przez Komisję Opiniującą Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków,

e.   aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia i bieżącej współpracy ze Stowarzyszeniem,
f.    terminowego opłacania składek członkowskich i innych ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 

§ 15a.

1. Wobec członka Stowarzyszenia nie wypełniającego obowiązków, o których mowa w art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą być orzeczone z tytułu
odpowiedzialności zawodowej następujące kary dyscyplinarne:

a.  upomnienie,

b.   nagana,

c.   zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu,

d.   wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Zastosowanie kar o których mowa w ust. 1 następuje na wniosek Komisji Etyki Zawodowej zawarty w orzeczeniu, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3. Od orzeczenia o którym mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.

4. Nałożone kary upomnienia i nagany ulegają wykreśleniu po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Członek Stowarzyszenia ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym nie może kandydować ani pełnić funkcji w organach Stowarzyszenia , aż do wykreślenia nałożonej kary.

 

 

§ 16.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, wspierająca Stowarzyszenie finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub w dowolny inny sposób. Uchwałę o przyjęciu osoby fizycznej lub osoby prawnej w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 16a.

1. Kandydatem  na członka zwyczajnego jest osoba,  która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości lub wyższym wykształceniem o kierunku gospodarki nieruchomościami (uznawanym za spełnienie obowiązku studiów podyplomowych).

2. wykreślony.

3. Kandydat ma prawa i obowiązki równe członkowi zwyczajnemu oprócz czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.

 

§ 17.

1. Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, włącznie z tytułem „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia”.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.

2a. Honorowy Prezes Stowarzyszenia może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Członkostwa honorowego może pozbawić tylko Walne Zebranie na wniosek Komisji Etyki Zawodowej zatwierdzonego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 18.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) rezygnacji członka,

2) podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z przyczyn:

 a.  zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

 b.  działalności na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszenia norm etyki zawodowej,

3) śmierci,

4) utraty praw publicznych.

2. Podjęcie przez Zarząd uchwały, o której mowa w ustępie 1 pkt. 2) b) wymaga wniosku Komisji Etyki Zawodowej.

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4. Z ważnych i uzasadnionych względów członkostwo w Stowarzyszeniu można zawiesić. Zawieszenie członkostwa następuje na wniosek członka, po podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały i dotyczy okresu nie krótszego niż jeden rok. Warunkiem zawieszenia jest uregulowanie zaległych składek członkowskich. W okresie zawieszenia nie jest opłacana składka i nie przysługują uprawnienia członka. Przywrócenie członkostwa odbywa się na wniosek zawieszonego członka, po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały i nie jest obciążone wpisowym. Okres zawieszenia nie jest wliczany do okresu członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

Rozdział IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia
§ 19.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a.     Walne Zebranie,

b.     Zarząd,

c.     Komisja Etyki Zawodowej,

d.     Komisja Rewizyjna.

2. Prezes Stowarzyszenia pełni funkcję za wynagrodzeniem. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią funkcję bez wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją istnieje możliwość przyznania wynagrodzenia Członkom Zarządu. Zasady wynagradzania prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu w związku z pełnioną przez nich funkcją określa regulamin wynagrodzeń uchwalany przez Walne Zebranie.

3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

4. W przypadku ustąpienia członka władz, o których mowa w ustępie 1 pkt. b - d mogą one uzupełnić swój skład drogą powołania osoby, która była kolejnym kandydatem w wyborach na Walnym Zebraniu wybierającym te władze. Uzupełnienie składu nie może przekraczać połowy liczby członków tych władz.

5. Skład osobowy Zarządu i Komisji określa się następująco:

a.    Zarząd w składzie - Prezes + 5 członków

b.    Komisja Rewizyjna – 3 osoby

c.    Komisja Etyki Zawodowej – 5 osób

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu.

7. Do władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 lit b, c d nie może zostać wybrana osoba będąca członkiem innego stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych podlegającego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

§ 20.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, nie później niż do dnia 15 czerwca.

3. Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/5 członków.

4. W przypadkach szczególnych, nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna.

5. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania organ zwołujący zawiadamia członków co najmniej na czternaście dni przed wyznaczonym terminem. Dopuszcza się zawiadomienie drogą poczty elektronicznej.

 

§ 21. uchylony

 

§ 22.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.   określanie głównych kierunków działania,

b.   rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

c.   przyznawanie członkostwa honorowego,

d.   uchwalanie Statutu i regulaminów wewnętrznych oraz ich zmian,

e.   rozpatrywanie sprawozdań władz i udzielanie absolutorium dla Zarządu,

f.    wybór władz,

g.   ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h.   podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych lub zagranicznych organizacji o pokrewnym profilu,

i.    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

j.    inne sprawy przewidziane niniejszym statutem i regulaminami wewnętrznymi.

 

§ 23.

1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym zgodnie z ordynacją wyborczą:

a.    Prezesa Zarządu i członków Zarządu,

b.    członków Komisji Etyki Zawodowej,

c.    członków Komisji Rewizyjnej,

d.    Przewodniczącego i członków Komisji Opiniującej.

2. Kandydat na Prezesa Stowarzyszenia, członka Zarządu, członka Komisji Etyki Zawodowej, członka Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego lub Członka Komisji Opiniującej musi być obecny podczas Walnego Zebrania.

3. Na Prezesa, członków Zarządu, przewodniczących i członków Komisji, nie może zostać wybrana osoba będąca członkiem innego Stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

§ 24.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, do którego należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia, o ile statut i regulaminy wewnętrzne nie stanowią inaczej.

2. W szczególności do zadań Zarządu należy:

a.    kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b.    realizacja uchwał Walnego Zebrania,

c.    uchwalanie okresowych planów działania oraz przydział zadań dla członków Zarządu,

d.   organizowanie szkoleń, kursów oraz działalności wydawniczej,

e.    nadawanie i pozbawianie członkostwa Stowarzyszenia,

f.     reprezentowanie Stowarzyszenia,

g.    nadzór organizacyjny nad działalnością Komisji Opiniującej,

h.    zatwierdzanie orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej w drodze uchwały,

i.      powoływanie doraźnych zespołów problemowych,

j.      organizowanie pomocy technicznej i doradczej dla członków Stowarzyszenia,

k.    zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami Stowarzyszenia,

l.      inne sprawy przewidziane niniejszym statutem i regulaminami wewnętrznymi,

ł. opiniowanie kandydatur na członków Stowarzyszenia.

3. Ustąpienie Zarządu przed upływem kadencji wymaga zgody Walnego Zebrania, podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Zasady działania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

 

§ 25.

1. Do zadań Komisji Etyki Zawodowej należy:

a.    rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie skarg i wniosków osób trzecich,

b.    prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w związku z naruszeniem Kodeksu Etyki Zawodowej przez członków Stowarzyszenia,

c.    wnioskowanie o zastosowanie regulaminowej kary, zawieszenie lub pozbawienie członkostwa.

2. Od orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

3. Zasady działania Komisji Etyki Zawodowej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

 

§ 26.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a.   kontrolowanie działalności władz Stowarzyszenia i jego oddziałów ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowo-gospodarczych,

b.   ocena realizacji uchwał Walnego Zebrania,

c.    wnioskowanie na Walnym Zebraniu wniosku w sprawie absolutorium dla  Zarządu,

d.   wskazanie w uchwale, że Komisja Rewizyjna wyłania spośród swego grona członka, który reprezentowałby Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

 

  

§ 26a.

1. W ramach struktury Stowarzyszenia mogą być powoływane:

a.    Komisja Opiniująca,

b.    inne komisje i stałe zespoły specjalistyczne,

c.    doraźne zespoły problemowe.

2. Walne Zebranie powołuje składy osobowe oraz zatwierdza regulaminy działania jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt. a. i b. Doraźne zespoły problemowe ma prawo powoływać Zarząd Stowarzyszenia.

3.    Do zadań Komisji Opiniującej o której mowa w ust. 1 pkt. a. należy:

a.    dokonywanie ocen prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych,

b.     prowadzenie mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

4.     wykreślono.

 

§ 27.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w statucie zarządza się przeprowadzenie głosowania tajnego na wniosek co najmniej połowy osób obecnych i uprawnionych do głosowania.

3. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności minimum połowy członków uprawnionych do głosowania bądź w II terminie bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

4. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom uprawnionym do głosowania, obecnym na Walnym Zebraniu.

 

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne

 

§ 28 - § 35

uchylony

 

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 36.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić fundusze, nieruchomości i ruchomości.

 

§ 37.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a.     wpisowego i składek członkowskich,

b.     dotacji i subwencji,

c.     darowizn, spadków i zapisów,

d.     wpływów z działalności gospodarczej.

 

§ 38.

1. Zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej unormowane zostaną w regulaminach wewnętrznych.

2. Dla ważności czynności prawnych w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub jego zastępcy i skarbnika. Uprawnienia te mogą być przeniesione uchwałą Zarządu na innych członków Zarządu.

3. wykreślono.

  

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

§ 39.

1. Zmiana statutu, regulaminów wewnętrznych i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania większością dwóch trzecich głosów.

2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia lub o zmianę statutu powinien wpłynąć do Zarządu co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 40.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczyć likwidatorów.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X