Regulamin Komisji Etyki Zawodowej

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ MAŁOPOLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KRAKOWIE

 

ROZDZIAŁ I.   Przepisy ogólne
§ 1
1. Komisja Etyki Zawodowej Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zwana w dalszej części „KEZ” jest zespołem powołanym do oceny postępowania rzeczoznawców majątkowych w zakresie naruszenia zasad etyki zawodowej o których mowa w art. 175 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. zwanej w dalszej części regulaminu ustawą ogn oraz zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, uchwalonego w dniu 9.09.2004 r.

2. Ocenie podlega postępowanie związane z wykonywanym przez rzeczoznawców majątkowych czynności, o których mowa w art. 174 ust.3 i 3a ustawy ogn.

3. KEZ rozpatruje ponadto:

-       spory wynikłe pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

-       sprawy dotyczące naruszenia przez członków postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

-       inne działania członków na szkodę Stowarzyszenia

 

§ 2

1.    Członkiem KEZ może być powołany rzeczoznawca majątkowy:

1)  posiadający co najmniej 5-letnią praktykę w szacowaniu nieruchomości,

2)  posiadający co najmniej 2-letnią przynależność do Stowarzyszenia

3)  o nienagannej postawie etycznej i moralnej.

2.    KEZ w składzie 5 osobowym powołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

3.   Ukonstytuowanie się Komisji Etyki Zawodowej w składzie:

-     przewodniczący

-     sekretarz

-     członkowie – 3 osoby

następuje na pierwszym posiedzeniu KEZ.

 

§ 3

Obowiązek przestrzegania etyki zawodowej dotyczy wszystkich rzeczoznawców majątkowych, będących członkami Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

 

 

ROZDZIAŁ II.   Tryb prowadzenia postępowania

 

§ 4

1. Postępowanie przez KEZ zostaje wszczęte na podstawie pisemnego wniosku osób lub instytucji mających interes prawny lub posiadających informacje o postępowaniu członka Stowarzyszenia niezgodnym z zasadami etyki.

 

2. Zasady prowadzenia postępowania KEZ:

1)    Przewodniczący KEZ rozpatruje wnioski i kwalifikuje je do dalszego postępowania, względnie wniosek odrzuca. Odrzucony wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.

2)    W przypadku wszczęcia postępowania, Przewodniczący wyznacza ze składu KEZ zespół 2 lub 3 osobowy w zależności od potrzeb celem zbadania dokumentów, przeprowadzenia postępowania i sporządzenia projektu orzeczenia.

3)    Termin przeprowadzenia postępowania zakończonego sporządzeniem projektu orzeczenia nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty wpływu wniosku lub jego uzupełnienia.

4)    Powołany Zespół po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi sprawy może wystąpić do zainteresowanych stron o przesłanie dodatkowych materiałów i uzupełnień, jeżeli jest to niezbędne dla wydania orzeczenia.

5)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zespół może przeprowadzić postępowanie z udziałem zainteresowanych stron.

6)    Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z udziałem zainteresowanych stron.

7)    W toku prowadzonego postępowania dopuszcza się uzyskanie dodatkowych opinii od specjalistów, instytucji lub organów, po uzyskaniu zgody zainteresowanych co do formy opinii i poniesienia kosztów związanych z jej opracowaniem.

8)    Projekt orzeczenia sporządzony na piśmie i podpisany przez Przewodniczącego KEZ przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia. Projekt orzeczenia powinien zawierać wnioski o rodzaju proponowanych kar lub odstąpieniu od nich.

9)    Zarząd podejmuje uchwałę zatwierdzającą orzeczenie i przekazuje zainteresowanym stronom.

10)  Od orzeczenia zainteresowanym stronom przysługuje, zgodnie ze Statutem, odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, poprzez Zarząd Stowarzyszenia.

11) W przypadku braku odwołania od orzeczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, orzeczenie staje się prawomocne.

 

 

ROZDZIAŁ III.  Postanowienia końcowe
 

§ 5

Członkowie Komisji Etyki Zawodowej są zobowiązani do wykonania czynności w sposób bezstronny, z zachowaniem szczególnej staranności.

 

§ 6

Członkowie Komisji Etyki Zawodowej  zobowiązani są do powiadomienia Przewodniczącego KEZ o konieczności wyłączenia ich z Zespołu, o ile istnieją przesłanki o wyłączeniach, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

§ 7

Koszty związane z prowadzeniem postępowania, z wyłączeniem kosztów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt  7, ponoszone są przez Stowarzyszenie.

 

§ 8

Niniejszy regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2007 r.

 

 

 

ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - kodeks etyki

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X