Mediacje

 

Mediacja to narzędzie służące do rozwiązywania sporów. Jest to proces, w którym strony uczestniczą dobrowolnie, a neutralny i bezstronny mediator pomaga im w osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. To mediator dba o to, by strony rozmawiały ze sobą konstruktywnie i poszukiwały wspólnych rozwiązań.

 

Mediacja przewidziana jest zarówno przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), jak i przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). W pierwszym przypadku mediacja ma na celu ugodowe rozwiązanie sporu między stronami w drodze wzajemnych ustępstw. W drugim służy wypracowaniu takiego rozwiązania sprawy administracyjnej, które stanie się zrozumiałe, a przez to akceptowalne przez stronę, natomiast organ administracji publicznej, dzięki ponownej analizie, zyska pewność, że przyjął właściwe rozstrzygnięcie.

 

Mediacja nie jest ograniczona wyłącznie do toczących się postępowań przed sądami lub organami administracji publicznej. Strony mogą z własnej inicjatywy usiąść do stołu mediacyjnego, poszukując własnego rozwiązania sporu również poza kodeksowymi procedurami.

 

W ramach Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) funkcjonuje Komisja Opiniująco-Mediacyjna. Komisja ta, oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest opiniowanie operatów szacunkowych, powołana jest również do pełnienia roli mediatora.
Celem postępowania mediacyjnego przed Komisją może być doprowadzenie do dobrowolnej i uzgodnionej z autorem poprawy błędów w operacie szacunkowym. Efektem postępowania mediacyjnego jest opracowanie nowego operatu szacunkowego. Mediacja może też dotyczyć rozbieżności w wartościach określonych dla tej samej nieruchomości, w operatach szacunkowych sporządzonych przez różnych rzeczoznawców majątkowych dla tego samego celu wyceny. W tej sytuacji Komisja prowadzi mediację pomiędzy rzeczoznawcami majątkowymi – autorami operatów szacunkowych, celem wypracowania wspólnego stanowiska i sporządzenia nowego operatu szacunkowego. Na mediację muszą wyrazić zgodę wszystkie strony sporu.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by spór powstały w związku z wykonaniem operatu szacunkowego nie został rozstrzygnięty w drodze mediacji. Cel mediacji prowadzonej przed Komisją może być zbliżony do mediacji administracyjnej, powstanie bowiem możliwość wspólnego wyjaśnienia i rozważenia stanu faktycznego sprawy, obowiązujących norm prawnych oraz standardów i technik wyceny. Możliwe też będzie dokonanie ustaleń co do sposobu zgodnego z prawem rozwiązania sporu, na przykład poprzez sporządzenie nowego operatu szacunkowego.

 

Osoby zainteresowane możliwością rozwiązania sporu dotyczącego wyceny nieruchomości w drodze mediacji przed Komisją Opiniująco-Mediacyjną przy Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych – proszone są o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia:

tel. 12 632-36-44

tel. 799 083 581

e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X