Ocena operatu - komisja opiniująca

O KOMISJI

 

Komisja Opiniująco-Mediacyjna przy Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych od czerwca 2024 r. działa w następującym, wybranym na 3-letnią kadencję, składzie:

 

Przewodnicząca: Jolanta Nosek-Norberciak

Zastępca: Piotr Błąkała

Członkowie:

Renata Baranowska

Magdalena Biel
Piotr Błąkała
Maria Bogdani

Maciej Grabowski
Regina Kozieł-Orządała
Piotr Mika
Wiesława Pawłowska-Żółkiewicz
Monika Potoczek
Maciej Wrona

 

 

Komisja zajmuje się mediacjami oraz oceną poprawności sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości zlokalizowanych przede wszystkim na terenie województwa małopolskiego (wyjątek stanowi mienie zabużańskie). W szczególnych przypadkach może dokonać oceny operatów dotyczących nieruchomości spoza tego obszaru, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności zbadania i przeanalizowania przez Zespół Oceniający nieznanego rynku nieruchomości.

 

KTO MOŻE ZLECIĆ WYKONANIE OCENY LUB MEDIACJE

 

Do oceny operat może skierować tylko ktoś, kto ma w tym interes prawny. Przyjmowane do oceny są tylko operaty, które zostały sporządzone nie więcej niż 2 lata wcześniej. Reguła ta nie dotyczy zleceń od sądów, prokuratury i innych organów ścigania.

 

KOSZTY OCENY LUB MEDIACJI

 

Koszty mediacji lub sporządzenia opinii są uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy będącej przedmiotem oceny, ilości dokumentów, z którymi musi się zapoznać Zespół Oceniający oraz ilości operatów do zaopiniowania, dlatego jest on w każdym przypadku indywidualnie ustalany przez Przewodniczącego Komisji po zapoznaniu się ze sprawą.

 

TERMIN SPORZĄDZENIA OPINII

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ocena operatu winna być wykonana w ciągu 2 miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia wpłynięcia na konto Stowarzyszenia zaliczki w wysokości 50% uzgodnionego wynagrodzenia. W przypadku, gdy zleceniodawcą jest sąd, organy ścigania, urzędy państwowe lub jednostki samorządu terytorialnego, termin 2-miesięczny liczony jest od dnia podpisania przez obie strony umowy lub od dnia otrzymania zlecenia oraz wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

OBOWIĄZKI ZLECAJĄCEGO OPINIĘ

 

Zlecający ocenę zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Stowarzyszenia oryginałów lub uwierzytelnionych kopii operatów, które mają być przedmiotem opiniowania wraz z innymi, niezbędnymi dokumentami oraz zapoznania się z Regulaminem Działania Komisji Opiniująco-Mediacyjnej, który znajduje się na internetowej stronie Stowarzyszenia.

 

Regulamin KO

 

KONTAKT

 

W sprawie zlecenia oceny lub mediacji można kontaktować się z Sekretariatem Stowarzyszenia lub bezpośrednio z Przewodniczącą Komisji Jolantą Nosek-Norberciak (601-238-308, jolanosek@gmail.com).

 

 

 

 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X