Szkolenie formuła hybrydowa 25-26.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie.

Temat: "Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające pracę rzeczoznawcy majątkowego, nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego”

Termin: 25-26 listopada 2021 r.

godz. 8.15 - 15.15 (1 dzień- czwartek);  

godz. 9.00- 16.00 (2 dzień- piątek)

 

Prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak

Rzeczoznawca majątkowy, ekspert z zakresu geodezji oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Forma szkolenia: hybrydowe tj. stacjonarne oraz jednocześnie on-line

(lub tylko on-line w razie wystąpienia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19)

 

Miejsce szkolenia: ul. Warszawska 24, Kraków (Politechnika Krakowska, sala „Kotłownia”).

 

Liczba godzin wykładowych:     8 (4 pkt)

Liczba godzin warsztatowych:   8 (4 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

- dla członków Stowarzyszenia – 350,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 450,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 500 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

W ramach opłaty za szkolenie dla uczestników w formule stacjonarnej serwis kawowy, a dla wszystkich uczestników materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 19.11.2021 r. (piątek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Uczestnicy szkolenia w formule on-line otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 24.11.2021 r.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności osób zgłoszonych lub z powodu zmiany przez organizatora formy zajęć tylko na wyłącznie zdalną w przypadku wystąpienia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID - 19.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników będących rzeczoznawcami majątkowymi zostaną wysłane pocztą mailową.

Omawiane będą następujące zagadnienia:

Część pierwsza

Ia. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego

 

1.    Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach i jego zawartość

2.    Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po 31 lipca 2020

3.    Zmiany w zakresie mapy zasadniczej

4.    Zmiany w ewidencji gruntów i budynków

-jak jest aktualizowane egib

-jakie dane starosta udostępnia w jakiej formie

-wyrys i wypis z egib dla rzeczoznawcy

5.    Zmiany w bazach sieci uzbrojenia terenu

6.    Ochrona danych osobowych w procesie wyceny. Ochrona danych osobowych u Starosty.

7.    Ważne dla rzeczoznawcy majątkowego zmiany w przepisach Prawa Budowlanego po 19 września 2020 r.

 

Ib. Czy możliwy jest proces inwestycyjny na wycenianej nieruchomości – czy wyceniana nieruchomość może być potencjalnie działką budowlaną – różne uwarunkowania

 

1.    Czy wyceniany teren jest na pewno inwestycyjny?

2.    użytek Bp i wyłączenie gruntów z produkcji

3.    Potencjalna działka budowlana – czy na pewno? – czy jest możliwe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

4.    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej a opłaty z tytułu wyłączenia-ich uwzględnianie w operacie szacunkowym

5.    Grunty podlegające ochronie a WZIZT. Czy wydadzą decyzję WZiZT - czy będzie zgoda na proces inwestycyjny?

6.    Wuzetka na zagrodówkę i budowlankę – różnice i postrzeganie tych różnic w operacie szacunkowym

7.    Br (budownictwo zagrodowe)  czy B (budownictwo mieszkalne jednorodzinne) w kontekście wyceny nieruchomości. Ważne w przyjmowaniu transakcji do porównania

8.    Korzyść z budynku mieszkalnego na gruntach klasyfikowanych (użytek Br)  - niski podatek  - a wartość?

9.    Lz, Ls, Lzr - który z nich jest gruntem leśnym, na którym możliwy proces inwestycyjny, który chroniony. Na którym potencjalnie utworzymy działkę budowlaną.

10.  Użytek Ls na działce ewidencyjnej i potencjalne możliwości utworzenia działki budowlanej

11.  Użytek Br,  B, Ba, Bi, Bp

12.  Pułapki czyhające na rzeczoznawcę majątkowego dla różnych gruntów nieklasyfikowanych

13.  Różne definicje działki budowlanej w zależności od przepisu

14.  Możliwości utworzenia z gruntów rolnych działek budowlanych

15.  Nieruchomości rolne a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – możliwości utworzenia działek budowlanych

16.  Pozwolenia na budowę po 19 września 2020 w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji

17.  Wycena fotowoltaiki a wyłączenie gruntów z produkcji

18.  Użytki kopalne w wycenie nieruchomości

19.  Dostęp do drogi publicznej w wycenie nieruchomości

20.  Użytek Tp w wycenie nieruchomości – jak go rozumieć. Kiedy użytek rolny, kiedy Tp a kiedy dr

21.  Podział nieruchomości ewidencyjny, geodezyjny a prawny w kontekście sporządzenia operatu szacunkowego

22.  dostęp do drogi publicznej dla działki budowlanej

-dostęp faktyczny

- dostęp prawny

23.  Dostęp do drogi publicznej w MPZP – jest czy go nie ma. Dostęp faktyczny a dostęp prawny

24.  Drogi wewnętrzna w MPZP – czy to coś znaczy w kontekście dostępu do drogi publicznej i wartości nieruchomości

25.  Minimalna i maksymalna szerokość dróg wewnętrznych – czy droga wewnętrzna spełnia przepisy

26.  Drogi - faktyczny przebieg w terenie i w egib  co zrobić z takim przebiegiem? Czy spokojnie możemy wykonać operat szacunkowy?

27.  Strefy ograniczonej zabudowy na działkach potencjalnie budowlanych (woda płynąca, drogi, kolej, cmentarze, linie energetyczne, inne linie przesyłowe, lasy,  i kilka innych) – czy jest gdzie postawić np. budynek mieszkalny?

 

Część druga  - Warsztaty – Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające prace rzeczoznawcy majątkowego

 

(na zajęcia proszę przynieść własny sprzęt – laptopy, notebooki, przedłużacze elektryczne, a organizatorzy zapewnią dostęp do WIFI) (dotyczy uczestników szkolenia w formule stacjonarnej)

 

1.            Dlaczego wszystkie rejestry publiczne muszą być zamieszczone w sieci

2.            Praca z różnymi publicznymi portalami przestrzennymi mającymi znaczenie dla rzeczoznawcy majątkowego – zawartość portali, poruszanie się po portalach, pobieranie informacji

3.            Planowanie przestrzenne na Geoportalu i na portalach JST

4.            Geoportal – podstawowe narzędzie rzeczoznawcy majątkowego i nie tylko

5.            Dostępne usługi na Geoportalu

6.            Co można bezkarnie zamieszczać w operacie szacunkowym – które dane są nieodpłatne, a za zamieszczanie których grozi nam kara i jaka kara

7.            Czego możemy żądać od starosty w ramach uwolnionych danych i w jakiej formie

8.            Panel porównawczy w Geoportalu – co było a co jest aktualnie w terenie – porównanie ortofotomap z różnych lat

9.            Jak stwierdzić z jakiego okresu i jakiej rozdzielczości jest ortofotomapa

10.          Pobieranie danych z Geoportalu i zapisywanie u siebie – dostępne usługi

11.          Działki ewidencyjne na Geoportalu – skąd pochodzą, jaka jest ich wiarygodność dla rzeczoznawcy majątkowego

12.          Dlaczego na Geoportalu nie widzimy niektórych danych (np. budynku, nowej działki itp…) a powinny być.

13.          Budynki są na ortofotomapie ale nie ma ich w ewidencji gruntów i budynków u Starosty – dlaczego??

14.          Dlaczego widzimy/nie widzimy sieci uzbrojenia terenu na Geoportalu

15.          Aktualizacja danych ewidencyjnych oraz mapy zasadniczej przez starostę a ich widoczność na Geoportali

16.          Kiedy aktualne dane w portalu starosty i Geoportalu

17.          Obiekty 3D w tym budynki 3D na Geoportalu

18.          Numeryczny model terenu: profil terenu, objętość mas ziemnych, analiza widoczności na Geoportalu

19.          Komponowanie map użytkownika na Geoportalu – pomocne w wycenie. Zapisywanie map dla poszczególnych operatów szacunkowych

20.          Przemieszczanie się z danymi pomiędzy komórką a Geoportalem na komputerze – kody QR i ich stosowanie

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X