Szkolenie on-line 13.10.2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, którego tematem będzie:

 

Temat: "Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

 

Termin: 13 października 2023 r. (piątek)

godz. 10.00 – 15.00 (w tym przerwa 15 min.)

 

Prowadzący: radca prawny dr Joanna Dziedzic-Bukowska

 

 

Joanna Dziedzic-Bukowska - radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener. Wiceprzewodnicząca Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

 

Forma szkolenia: on-line.

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami legislacyjnymi, które zostaną wprowadzone w sierpniu/wrześniu 2023 r., na mocy przyjętej przez Sejm w dniu 7 lipca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

 

Liczba godzin wykładowych:   6 (3 pkt).

 

Koszt uczestnictwa:

  • dla członków Stowarzyszenia – 250,00 zł (bez zaległości składkowych)
  •  dla rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM oraz członków MSRM posiadających zaległości składkowe - 350,00 zł
  •  dla osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi - 350,00 zł + 23% VAT (430,50 zł)

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie dokonywana jest w kwocie jak dla rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 10.10.2023 r. (wtorek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Nowe definicje ustawowe - wpływ na realizacje inwestycji;

2.    Partycypacja społeczna – nowe formy uczestnictwa, nowe obowiązki organu;

3.    Plan ogólny - omówienie zakresu planu ogólnego i procedury jego uchwalania;

4.    Zmiany w zakresie tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5.    Tryb uproszczony sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6.    Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy;

7.    Zintegrowany plan inwestycyjny;

8.    Rejestr urbanistyczny;

9.    Wpływ wejścia w życie nowelizacji na inne ustawy;

10.  Przepisy przejściowe.

 

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami legislacyjnymi, wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja”), która zacznie obowiązywać pod koniec września bieżącego roku.

 

Nowelizacja wprowadza zmiany do 49 ustaw, w tym kilku kluczowych dla procesu inwestycyjno-budowlanego, takich jak ustawa Prawo budowlane, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, czy ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

W przepisach przejściowych wskazano m.in. jaki reżim prawny będzie obowiązywał w okresie przejściowym, tj. do momentu wygaśnięcia studiów gminnych i wejścia w życie planów ogólnych oraz jakie zasady należy stosować do rozpoczętych przed wejściem w życie Nowelizacji procedur planistycznych związanych z uchwalaniem lub zmianą planów miejscowych. Przepisy przejściowe regulują również zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy do czasu wejścia w życie planów ogólnych.

 

Wśród istotnych zmian wprowadzonych na mocy Nowelizacji, znalazły się nowe instrumenty prawne, takie jak plan ogólny, zastępujący aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie szczególnego rodzaju planem miejscowym, opracowywanym na podstawie negocjacji inwestora z gminą.  Nowelizacja wprowadza też uproszczoną procedurę sporządzania planów miejscowych oraz rozszerzone zasady partycypacji społecznej przy tworzeniu aktów planistycznych. Zmianie ulegną również zasady wydawania decyzji lokalizacyjnych i decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Podczas szkolenia oprócz przedstawienia znowelizowanych regulacji prawnych oraz nowych instrumentów kształtowania przestrzeni lokalnej, analizą objęte zostaną skutki wpływu tych regulacji na sytuację inwestorów i właścicieli gruntów.

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy pdf

Informacje szkolenie pdf

Prezentacja pdf

 

Serdecznie zapraszamy!

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X