Szkolenie on-line 21.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, które rozpoczyna jesienną turę szkoleń organizowanych przez MSRM.

 

Temat: "Podstawy wykorzystania QGIS do analizy rynku i wyceny nieruchomości"

 

Termin: 21 września 2022 r. (środa)

godz. 9.00 – 15.45 (w tym 2 przerwy 15 min. i 30 min.);  

 

Prowadzący: dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM

 

dr hab. inż. Radosław Cellmer - dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się naukowo problematyką określania wartości rynkowej nieruchomości, a także wykorzystaniem i rozwojem metod ilościowych do analiz rynku. W swoich badaniach koncentruje się zwłaszcza na aspekcie przestrzennym funkcjonowania rynku i jego opisie za pomocą przestrzennych modeli ekonometrycznych i geostatystycznych.

Jednym z najważniejszych jego osiągnięć naukowych jest opracowanie metodyki tworzenia map wartości gruntów na terenach zurbanizowanych. Orędownik wykorzystywania bezpłatnego oprogramowania (QGIS, R) i otwartych danych.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym podręczników i skryptów dotyczących analizy rynku i określania wartości nieruchomości.

Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady i ćwiczenia z zakresu m. in. metod ilościowych, szacowania nieruchomości, rynku nieruchomości i analiz przestrzennych.

Wykładowca na studiach podyplomowych „Szacowanie nieruchomości” m. in. z przedmiotów „Podstawy statystyki i ekonometrii” oraz „Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości”.

Autor szkoleń dla osób z branży nieruchomości z zakresu metod statystycznych i analiz przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania QGIS i ArcGIS.

 

Forma szkolenia: on-line

 

Liczba godzin wykładowych:     4 (2 pkt)

Liczba godzin warsztatowych:   4 (2 pkt)

 

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

 

1.  dla członków Stowarzyszenia – 350,00 zł (bez zaległości składkowych)

2.  dla członków posiadających zaległości*  - 400,00 zł

3.  dla osób sfederowanych w PFSRM, a także osób niesfederowanych 450,00 zł, dla osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi 450,00 + 23% VAT

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

*Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie wyższej, wskazanej w punkcie 2.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 16.09.2022 r. (piątek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1. Wprowadzenie

- ogólna charakterystyka oprogramowania QGIS,

- warstwy, formaty danych, układy współrzędnych, ogólna funkcjonalność, możliwości, wtyczki,

- otwarte źródła danych i możliwości ich wykorzystania w QGIS (Geoportal Krajowy, OpenStreetMap, Google Maps),

- przeglądanie warstw WMS (ortofotomapa, dana katastralne, uzbrojenie terenu, plan zagospodarowania przestrzennego).

2. Praca z warstwami wektorowymi

- wczytywanie, tworzenie i modyfikacja obiektów,

- symbolizacja warstw,

- podstawowe analizy przestrzenne (przecinanie, łączenie, agregacja, część wspólna itp.),

- pozyskiwanie danych wektorowych z Geoportalu Krajowego i OpenStreetMap.

3. Geokodowanie

- geokodowanie na podstawie adresów,

- geokodowanie na podstawie identyfikatorów działek ewidencyjnych.

4. Tabele atrybutów

- dodawanie tabeli atrybutów do działek i lokali,

- projektowanie i modyfikowanie tabeli atrybutów,

- wykorzystanie kalkulatora pól.

5. Narzędzia wyszukiwania i selekcji

- selekcja wg atrybutów i lokalizacji,

- wyszukiwanie złożone, buforowanie,

- szybka analiza wybranych obiektów (liczebność, średnia cena itp.)

- eksport wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

6. Prezentacja cen na mapie

- mapa rozmieszczenia transakcji,

- mapa cen i aktywności rynku.

7. Mapy dystansu

- mapy odległości od wybranych obiektów (centrum, sklepy, szkoły, jeziora, lasy itp.),

- mapy czasu przejścia/przejazdu,

- dodawanie informacji o odległościach do tabeli atrybutów.

Każdy z uczestników przed szkoleniem powinien zainstalować program QGIS w najnowszej wersji (lastest release 3.26) lub wersji stabilnej (long term release 3.22) ze strony www.qgis.org/pl.

 

Formularz zgłoszenia

 

Informacje dotyczace szkolenia

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X