Szkolenie on-line 18.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie.

 

Termin: 18 maja 2021 r. (wtorek), godz. 9.00-14.00

 

Forma szkolenia: on-line Platforma Zoom

 

Prowadzący:  mgr inż. Zenon Marczuk

 

Mgr inż. Zenon Marczuk jest m.in. geodetą i rzeczoznawcą majątkowym, członkiem ŚSRzM (członek Komisji Opiniującej, wieloletni jej przewodniczący), członkiem Komisji Arbitrażowej PFSRM. Jest pracownikiem administracji, obecnie z-cą Nacz. Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Częstochowy. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, z-cą Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Posiada na koncie liczne szkolenia dla organów administracji i innych podmiotów, dotyczące operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Publikował w czasopismach: „Rzeczoznawca Majątkowy”, „Geodeta”, „Przegląd Geodezyjny”.

 

Temat: "Uwarunkowania prawne i metodyczne czynności rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu stanu nieruchomości, dla potrzeb określania wartości związanych z podziałem, połączeniem i podziałem oraz scaleniem i podziałem nieruchomości".

 

Liczba godzin wykładowych:     2 (1 pkt)

Liczba godzin warsztatowych:   4 (2 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 140,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM – 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach dotyczące przedmiotu wyceny i związanego z tym zasięgu wycenianych praw.

a)    relacje pomiędzy danymi ewidencji  gruntów i budynków a wpisami w KW

b)    czy zawsze dane przedmiotowe z egib są wiążące dla przyjmowania zasięgu praw – studium przypadku, prezentacja danych kartograficznych

c)    co to jest wykaz synchronizacyjny, kiedy jest wymagany,  jakie zawiera dane – przykłady wykazów

d)    relacja: stan nieruchomości - przeznaczenie

2.    Podział nieruchomości.

a)    podziały prawne i podziały ewidencyjne

b)    uwarunkowania prawne dotyczące opłat adiacenckich 

-        opłata obligatoryjna czy fakultatywna ?

-        wyłączenie możliwości ustalenia opłaty

c)    uwarunkowania metodyczne dotyczące opłaty adiacenckiej – studium przypadku na bazie prac KO ŚSRM

-        jedna czy dwie bazy danych?

-        kryteria planistyczne doboru nieruchomości podobnych

-        wycena wartości praw do nieruchomości czy do dzielonej działki?

d)    odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne – daty istotne związane z ustalaniem odszkodowania

3.    Połączenie i podział nieruchomości.

a)    istota i uwarunkowania prawne tego procesu przekształcania struktury przestrzennej

b)    przedmiot wyceny  - stan przed połączeniem i podziałem oraz po dokonaniu połączenia i podziału; czynniki wzrostu wartości

c)    problematyka ilości nieruchomości dla stanu przed oraz po dokonaniu połączenia i podziału

d)    rola rzeczoznawcy majątkowego na poszczególnych etapach postępowania

4.    Scalenie i podział nieruchomości.

a)    uwarunkowania prawne dotyczące postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

b)    problematyka dotycząca uwzględniania części składowych nieruchomości

c)    daty istotne dotyczące scalenia i podziału – rozbieżności  i wątpliwości wynikające z przepisów ugn i przepisów wykonawczych do ustawy

d)    uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące uwzględniania w stanie nieruchomości planowanej do wybudowania infrastruktury

e)    problemy metodyczne dotyczące służebności oraz kwestii władania w postępowaniu dotyczącym opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału.

5.    Relacje pomiędzy organem a rzeczoznawcą majątkowym w aspekcie informacji o stanie nieruchomości – przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załaczeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 14.05.2021 r. (piątek).

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 17.05.2021 r.

 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X