Komisja Etyki Zawodowej

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KRAKOWIE

Regulamin Komisji Etyki Zawodowej

ROZDZIAŁ I.
Przepisy ogólne
§ 1

 1. Komisja Etyki Zawodowej Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zwana w dalszej części "KEZ" jest zespołem powołanym do oceny postępowania rzeczoznawców majątkowych w zakresie naruszenia zasad etyki zawodowej o których mowa w art. 175 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. zwanej w dalszej części regulaminu ustawą ogn oraz zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, uchwalonego w dniu 9.09.2004 r.
 2. Ocenie podlega postępowanie związane z wykonywanym przez rzeczoznawców majątkowych czynności o których mowa w art. 174 ust.3 i 3a ustawy ogn.
 3. KEZ rozpatruje ponadto:
  1. spory wynikłe pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  2. sprawy dotyczące naruszenia przez członków postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  3. inne działania członków na szkodę Stowarzyszenia

§ 2

 1. Członkiem KEZ może być powołany rzeczoznawca majątkowy:
  1. posiadający co najmniej 5-letnią praktykę w szacowaniu nieruchomości,
  2. posiadający co najmniej 2-letnią przynależność do Stowarzyszenia
  3. o nienagannej postawie etycznej i moralnej.
 2. KEZ w składzie 5 osobowym powołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. Ukonstytuowanie się Komisji Etyki Zawodowej w składzie:
  1. przewodniczący,
  2. sekretarz,
  3. członkowie - 3 osoby
  4. następuje na pierwszym posiedzeniu KEZ.

§ 3

Obowiązek przestrzegania etyki zawodowej dotyczy wszystkich rzeczoznawców majątkowych, będących członkami Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

ROZDZIAŁ II.
Tryb prowadzenia postępowania
§ 4

 1. Postępowanie przez KEZ zostaje wszczęte na podstawie pisemnego wniosku osób lub instytucji mających interes prawny lub posiadających informacje o postępowaniu członka Stowarzyszenia niezgodnym z zasadami etyki.
 2. Zasady prowadzenia postępowania KEZ:
  1. Przewodniczący KEZ rozpatruje wnioski i kwalifikuje je do dalszego postępowania, względnie wniosek odrzuca. Odrzucony wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.
  2. W przypadku wszczęcia postępowania, Przewodniczący wyznacza ze składu KEZ zespół 2 lub 3 osobowy w zależności od potrzeb celem zbadania dokumentów, przeprowadzenia postępowania i sporządzenia projektu orzeczenia.
  3. Termin przeprowadzenia postępowania zakończonego sporządzeniem projektu orzeczenia nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty wpływu wniosku lub jego uzupełnienia.
  4. Powołany Zespół po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi sprawy może wystąpić do zainteresowanych stron o przesłanie dodatkowych materiałów i uzupełnień, jeżeli jest to niezbędne dla wydania orzeczenia.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zespół może przeprowadzić postępowanie z udziałem zainteresowanych stron.
  6. Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z udziałem zainteresowanych stron.
  7. W toku prowadzonego postępowania dopuszcza się uzyskanie dodatkowych opinii od specjalistów, instytucji lub organów, po uzyskaniu zgody zainteresowanych co do formy opinii i poniesienia kosztów związanych z jej opracowaniem.
  8. Projekt orzeczenia sporządzony na piśmie i podpisany przez Przewodniczącego KEZ przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia. Projekt orzeczenia powinien zawierać wnioski o rodzaju proponowanych kar lub odstąpieniu od nich.
  9. Zarząd podejmuje uchwałę zatwierdzającą orzeczenie i przekazuje zainteresowanym stronom.
  10. Od orzeczenia zainteresowanym stronom przysługuje, zgodnie ze Statutem, odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, poprzez Zarząd Stowarzyszenia.
  11. W przypadku braku odwołania od orzeczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, orzeczenie staje się prawomocne.

ROZDZIAŁ III.
Postanowienia końcowe
§ 5

Członkowie Komisji Etyki Zawodowej są zobowiązani do wykonania czynności w sposób bezstronny, z zachowaniem szczególnej staranności.

§ 6

Członkowie Komisji Etyki Zawodowej zobowiązani są do powiadomienia Przewodniczącego KEZ o konieczności wyłączenia ich z Zespołu, o ile istnieją przesłanki o wyłączeniach, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

§ 7

Koszty związane z prowadzeniem postępowania, z wyłączeniem kosztów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, ponoszone są przez Stowarzyszenie.

§ 8

Niniejszy regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2007 r.

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev