Praktyki - Egzamin

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) z siedzibą w Krakowie (ul. Królewska 1) działa w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 50) dlatego też dokumentacja dotycząca praktyk powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie PFSRM http://pfsrm.pl/praktyki_dokumenty.

Przed wizytą w Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) dobrze jest zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na cytowanej powyżej stronie oraz z kilkoma dodatkowymi uwagami zamieszczonymi na naszej (poniżej).

Dyżury Pełnomocnika MSRM odbywają się w każdą środę w godzinach 15.30 - 16.30 (z możliwością przedłużenia do 17-tej w razie potrzeby po uprzednim zasygnalizowaniu) w siedzibie Stowarzyszenia Kraków, ul. Królewska 1


Pełnomocnik ds. praktyk MSRM

Istotne definicje wg Rozporządzenia MIiR z dnia 11 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 328)

  • DZIENNIK PRAKTYK - dokument wydawany przez MSRM na wniosek KANDYDATA, którego forma jest zgodna z załącznikiem nr 1 Rozp. MIiR z dnia 11.03.2014; wypełniany przez kandydata zgodnie zasadami omówionymi w rozporządzeniu; podpisany przez organizatora, prowadzącego i osobę(y) uprawnioną(e)
  • HARMONOGRAM - od 2008 roku dokument obowiązkowy dla stron (kandydat - os. uprawniona) wymagany przy składaniu dokumentów do egzaminu; zgodnie z poprzednią i obecną wersją rozporządzenia- "Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyk"
  • KANDYDAT (praktykant) - osoba, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości ...;
  • OSOBA UPRAWNIONA (opiekun praktyki) - osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości minimum 3 lata; inaczej Rzeczoznawca Majątkowy (RM) bezpośrednio kontrolujący u prowadzącego wykonywane operaty;
  • PROWADZĄCY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ - rzeczoznawca majątkowy, przedsiębiorcy prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości oraz uczelnie - wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej; Prowadzący może skupiać kilku RM czyli osób uprawnionych do prowadzenia praktyki; ogólnie ujmując jest to zazwyczaj firma
  • ORGANIZATOR PRAKTYKI ZAWODOWEJ - związki stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (RM) oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości np. nasze Stowarzyszenie MSRM działające w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM);

Wydanie dziennika praktyki zawodowej:

Aby otrzymać dziennik praktyk należy:

 1. wypełnić wniosek (druk nr 1) – oraz oświadczenie z art. 177 ( oświadczenie )

2. dostarczyć dokumenty wskazujące na uprawnienie do odbycia praktyki zawodowej (dyplom ukończenia studiów kierunkowych, bądź dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wyższego wykształcenia - należy przedłożyć oryginał do wglądu.

3. dostarczyć oświadczenie opiekuna praktyk – osoby uprawnionej – wyrażające zgodę na przyjęcie kandydata na praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości.

4. wnieść opłaty i dostarczyć kopie obu poniższych dowodów wpłat. :

od 1 marca 2018 roku kwota 128,15 zł tytułem "wydania dziennika praktyk – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ul. Nowogrodzka 50, 00-695, Warszawa, numer konta 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 przed przelewem dobrze jest sprawdzić jego poprawność na stronie http://www.pfva.com.pl (zgodnie z § 8 Rozporządzenia opłata ta 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowejw roku 2017, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 09.02.2018r.),

- 320 zł tytułem "opłata za usługi edukacyjne – imię i nazwisko (za kogo jest wniesiona)" - Konto Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ze strony http://www.msrm.org.pl/ nr konta: PKO BP I o/Kraków 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958

BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE PODANYCH TYTUŁÓW WPŁAT (przy innych tytułach wpłat jesteśmy zmuszeni dokonać zwrotu i będziemy oczekiwać na poprawny przelew)

Jeżeli dotychczas nie został zarejestrowany opiekun praktyki dodatkowo należy poprosić opiekuna o:
 1. dostarczenie zgłoszenia prowadzącego praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości wraz ze wskazaniem osoby/osób uprawnionych, pod kierunkiem których, kandydat będzie odbywał praktykę zawodową (druk nr 2 )

 2. dostarczenie zgłoszenia osób uprawnionych do prowadzenia praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości ( druk nr 3)

 3. dostarczenie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyceny dla prowadzącego np. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

4. dostarczenie uprawnień zawodowych osoby/osób uprawnionej (do wglądu) 

Prowadzenie dziennika

Zgodnie z § 10 Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku (daty te muszą obejmować minimum 6 miesięcy). Wpisy o których mowa dotyczą czynności przy wykonywaniu operatów, a więc nie dotyczą jego wydania, czy też podpisania zamknięcia przez opiekuna (ostatnia strona).

W ramach praktyki należy wykonać projekty operatów szacunkowych, w których określona zostanie wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

a) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

f) nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Wpisy w dzienniku praktyk proszę dokonywać w kolejności wymienionej w rozporządzeniu w czytelny sposób (staranny bez skreśleń). Polecam Państwu skserowanie dziennika praktyk i systematyczne wypełnianie na brudno, a następnie staranne przepisanie.

Zakończenie praktyki

Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu (czyli harmonogramu), a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Na stronie 10 oprócz podpisu i pieczęci osoby prowadzącej (firma) proszę również złożenie podpisu i pieczątki osoby uprawnionej ( rzeczoznawca majątkowy).

Po zakończonej praktyce, kandydat zgłasza się do pełnomocnika z wypełnionym i podpisanym dziennikiem praktyk (uwaga na podpisy osoby uprawnionej i prowadzącego na ostatniej stronie) oraz z 6-oma operatami szacunkowymi, podpisanymi przez siebie i osobę/osoby uprawnione (na pierwszej stronie operatu).

Osoby, które składały zaświadczenia o ukończeniu studiów, a w trakcie praktyki nie uzupełniły dyplomu, proszę aby pamiętały o przedstawieniu oryginału dyplomu.

STARE praktyki – do marca 2014

Jeżeli nie dokonałeś/aś żadnego wpisu w „starym dzienniku” przed dniem wejścia w życie obecnego rozporządzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 328) tj. do 18 marca 2014 możesz starać się o zmianę swego statusu na „nową praktykę – 6-cio miesięczną” zgłaszając zamknięcie praktyki w starej bazie i zarejestrowanie w nowej. Taka forma „skrócenia” praktyki MUSI być zarejestrowana w PFSRM. W przeciwnym razie do zamknięcia praktyki należy dostarczyć 15 operatów po upływie minimum 12 miesięcy (wg odnotowanych w dzienniku dat).

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev