O Stowarzyszeniu

Nowa rzeczywistość w gospodarce rynkowej, konieczność poszerzania wiedzy, jak i stworzenie jednorodnych form szacowania, skłoniły grupę osób o tych samych wspólnych celach i zadaniach do zorganizowania się. Byliśmy jednym z pierwszych zarejestrowanych w Polsce stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Komitetu Założycielskiego, w skład którego wchodzili koledzy: Władysław Brzeski, Kazimierz Bujakowski, Marian Dobrowolski, Stanisław Marczyk, Piotr Owca, Zbigniew Stefański i Jerzy Szarek. Lista członków założycieli liczyła 50 osób i tylu było obecnych na pierwszych wyborach Zarządu w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej w Krakowie. Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją zawodową skupiającą rzeczoznawców majątkowych, z siedzibą w Krakowie. Zarejestrowane zostało w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w grudniu 1992 r. pod nazwą "Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Nieruchomości".

Na pierwszego Prezesa powstałego Stowarzyszenia wybrany został kol. Jerzy Szarek. Po nim w 1995 r. Prezesem Stowarzyszenia została kol. Lucyllia Głogowska, która pełniła tę funkcję do 2009 r. Obecnie od 2009 r. sprawuje ją kol. Jolanta Nosek-Haich.
Podjęta inicjatywa powołania Stowarzyszenia w Krakowie okazała się jak widać oczekiwaną, bo w niedługim czasie od jego powołania powstały Oddziały; w Nowym Sączu, Tarnowie, Krośnie a nawet Radomiu.

Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia było gościnnie użyczone pomieszczenie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego przy ul. Halczyna 16, kolejną był jeden z pokoi Krakowskiego Instytutu Nieruchomości przy ul. Senackiej 3, a następną pomieszczenie Akademii Rolniczej przy ul. Czystej.

W 1997 r. Stowarzyszenie miało już swoją stałą siedzibę przy ul. Straszewskiego 28 w budynku NOT-u, w sekretariacie którego można było codziennie załatwiać sprawy, oraz korzystać z biblioteki dostępnej dla członków. Przejęliśmy  organizację egzaminów państwowych, organizowaliśmy szkolenia dla rzeczoznawców i urzędów. Ta siedziba stała się pierwszym miejscem stałych spotkań i posiedzeń Zarządów, Komisji oraz członków, mając wpływ na prężny rozwój Stowarzyszenia. W salach wykładowych NOT-u przez co najmniej 10 lat w drugie środy miesiąca odbywały się zajęcia gromadzące dużą ilość słuchaczy. Jednakże potrzeby rozwijającego się Stowarzyszenia wymusiły zmianę siedziby na większą i ostatecznie, jak przystało na Stowarzyszenie z "królewskiego miasta", w maju 2000 r. swoją siedzibę Stowarzyszenie miało już przy ul. Królewskiej 1, obszerną trzypokojową, z możliwością wyłączenia pomieszczeń na czas pracy Komisji Opiniującej czy Komisji Etyki Zawodowej.

Siedziba przy ul. Królewskiej 1 nadal funkcjonuje, ciesząc się popularnością wśród członków między innymi ze względu na łatwą dostępność komunikacyjną oraz  możliwość korzystania z bogatej fachowej biblioteki gromadzącej plany zagospodarowania z terenu Krakowa, studium zagospodarowania, czasopisma, katalogi branżowe. Ze wszystkich dokumentów na miejscu można wykonać odbitki kserograficzne, można też korzystać z komputera i portalu internetowego z serwisem prawnym. Oprócz działalności informacyjnej Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem praktyk zawodowych w zakresie technicznej ich organizacji. W Stowarzyszeniu od 2000 r. działa Pełnomocnik Federacji ds. praktyk, który pomaga skompletować wszystkie dokumenty kandydatom do egzaminu państwowego. Zgodnie z przepisami ustawy ugn przy Stowarzyszeniu działa Komisja Opiniująca, zajmująca się oceną operatów szacunkowych rzeczoznawców.

Z uwagi na konieczność i potrzebę ustawicznego szkolenia Zarząd organizuje w ciągu roku cykle szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Są to szkolenia jednodniowe odbywające się w Krakowie, jak i szkolenia integracyjne dwudniowe wyjazdowe, najczęściej w Krynicy, Zakopanem i w Regietowie wśród lasów, w ośrodku stadniny koni huculskich, połączone w większości z tematyką leśną.
Stałym programem Stowarzyszenia są organizowane co dwa lata od 1997 r.  Konferencje Wyceny Nieruchomości zabytkowych nazwane „Waza”, skupiające sympatyków piękna, hobbistów niepowtarzalnych przeżyć, o wyczulonej wyobraźni. Konferencje te dotyczą problematyki prawnej, historycznej, ekonomicznej nieruchomości zabytkowych, przybliżając problemy wycen w aspekcie konserwatorskim, opisując wymiar urbanistyczny, oraz zastosowane formy architektoniczne.

Poza działalnością merytoryczną Stowarzyszenie prowadzi też działalność integracyjną, organizując naprzemiennie z innymi Stowarzyszeniami, ogólnopolskie mistrzostwa narciarskie i ogólnopolskie mistrzostwa szachowe, oraz urokliwe tak w nazwie jak i w rzeczywistości spotkania rzeczoznawców pod nazwą „Zaczarowana dorożka”, spotkania organizowane przez szereg lat corocznie od 2002 r. na jeden wieczór, w ostatni piątek sierpnia, na krakowskim "zaczarowanym" Rynku. Gościli w nim koleżanki i koledzy z całego kraju, włącznie z Prezydentem Federacji.

Praca Zarządu i członków Komisji, oprócz Komisji Opiniującej, jest społeczna. Koleżanki i Koledzy są wybierani do władz Zarządu i Komisji na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Jak dotąd chętnych do pracy nie brakuje, widać, że  satysfakcja i rosnąca popularność Stowarzyszenia zjednuje mu grupę zwolenników.

Członkowie naszego Stowarzyszenia równie aktywnie uczestniczą w pracach różnych komisji przy Federacji: Komisji Arbitrażowej, Komisji ds. Bazy Danych i Analiz, Komisji Etyki, Komisji Legislacyjnej, Komisji Standardów, Komisji Zamówień Publicznych i komisjach przy naszym Ministerstwie; Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
Za pracę społeczną tak na forum Stowarzyszenia jak i Federacji przyznawane są odznaczenia. Najwyższym odznaczeniem za pracę społeczną jest medal „Amicus de Rebus Peritorum Polonorum”, nadawany przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Z Małopolskiego Stowarzyszenia medale takie otrzymali dotychczas;

  1. Adam Eliasiewicz (pośmiertnie) w 2004 r.
  2. Lucyllia Głogowska w 2009 r.

Spośród członków Małopolskiego Stowarzyszenia wielu wyróżniło się działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną, nie tylko na forum Stowarzyszenia, ale i na forum Federacji, wymieniając choćby kilkoro z nich, jak: ś.p. dr Adam Eliasiewicz, prof. Mirosław Żak, prof. Józef Czaja, dr Jerzy Dydenko, dr Leszek Zajączkowski, ś.p. dr Józef Kubica, Maja Bogdani-Czepita  i wielu jeszcze innych, niewymienionych tutaj. Za tę pracę zostali wyróżnieni Złotymi i Srebrnymi odznakami.

Nieobca naszemu Stowarzyszeniu jest również działalność wydawnicza. Przez kilka lat wydawane było czasopismo popularno-naukowe "Rzeczoznawca Małopolski". Do chwili obecnej wydanych zostało 8 zeszytów,  w ostatnich latach wydano kilka wydań specjalnych "Rzeczoznawcy Małopolskiego". Zarząd Stowarzyszenia wydawał w poprzednich latach biuletyny informacyjne, które dotyczyły prac zarządu, informacji o szkoleniach w Stowarzyszeniu i w Federacji. Zawierały one informacje przydatne rzeczoznawcy w pracy, komentarze, oraz sprawozdania z prac Federacji. Dzisiaj wszystkie informacje dotyczące działalności Federacji i Stowarzyszenia, komunikaty, przeglądy prasowe uwzględniające tematykę wycen, kalendarze prawne, przekazywane są drogą elektroniczną, co jest bardziej wygodną i szybką formą kontaktu.

Obecnie Stowarzyszenie liczy blisko 350 członków, w tej liczbie są również członkowie byłych oddziałów. Stowarzyszenie kontynuując wszelkie działania opisane wyżej otwarte jest na każdą inicjatywę członków zmierzającą do rozwoju zawodu, kształcenia warsztatu i współpracy z innymi pokrewnymi zawodami nieruchomościowymi.

20 lat funkcjonowania Stowarzyszenia to satysfakcja dużej grupy społecznie aktywnych członków, to spełnienie oczekiwań założycieli, to praca, która nie poszła na marne.

Lucyllia Głogowska

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev